Nguồn Video Reup – MR Xuân Bình

https://doutu.be/feed

ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG QUẢNG CÁO TRONG REELS FACEBOOK VÀ INSTAGRAM – MR HUY BẢO

https://drive.google.com/drive/folders/15RbgUEN8WSqaEqUGI7SWrZugUI7O1Gg-?usp=sharing

Kết Quả Của MR Đồng Đức Mạnh

Link check page ads on reels – Mr Dương Trọng Đức

link check page ads on reels: https://business.facebook.com/latest/monetization/

Lượm nhặt kiến thức về reels – Sơn Phần Mềm Ipos

Mình có tổng hợp được sau buổi đi Off bên DCGR và 2 buổi học của…

Em tổng hợp lỗi đăng reels để ae fix – MR Linh Hoàng

Nguyền Reup video thỏa sức lấy ý tưởng – MR An Corn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JPRZx6RB2WACGU0dgK1wydfFL-RDRlBxsq43pnIFBEA/edit?usp=sharing 98 nguồn web reup video, thỏa sức lấy ý tưởng

Kịch bản đăng reels bằn maxsysteam – MR Tấn

Chia sẻ ae cách đăg được reel bằng Maxsysteam

Vô MFG thì được gì chả nhẽ không húp được chắc

Khai thác page như nào cho hiệu quả – MR Hoài Nam

Làm như thế sẽ có các điểm lợi như ssau