Cách để check page kháng qua code – Ms Ngân Sushii

Chào mọi người, Em xin share cách để check page kháng qua code cho 1 số ng chưa biết ạ. Khi mn mua page nhưng không chắc ng bán có trộn lẫn page thường và page kháng để bán cho mình không, thì mn có thể thử cách này ạ:


B1: ấn link này để hiện ra tất cả các page mà mn đang cầm

https://www.facebook.com/pages/?category=your_pages&ref=bookmarks

B2: ấn F12 , chọn console ( khoanh tròn 1)

B3: dán code vào phần khoanh tròn số 2 ( Code ở phía dưới, mn copy nhe )

B4: ấn enter chờ vài giây

Sau đó n sẽ hiện ra tên và ID những page đã kháng, còn hiện “total 0” thì là k có page nào kháng cả ( như ảnh là n hiện ra e đang cầm 21 page kháng, kiểu vậy )

CODE:

await checkFunPage().catch(e => console.log(“Error”, e));

async function checkFunPage() {

let userId = getUserId();

let variables = {

“assetOwnerId”: userId

};

let body = [

{key: “av”, value: userId},

{key: “session_id”, value: “6188737e18625ed8”},

{key: “__user”, value: userId},

{key: “__a”, value: “1”},

{key: “__dyn”, value: “”},

{key: “__csr”, value: “”},

{key: “__req”, value: “h”},

{key: “__hs”, value: “19177.BP:DEFAULT.2.0.0.0.0″},

{key: “dpr”, value: “2”},

{key: “__ccg”, value: “EXCELLENT”},

{key: “__rev”, value: “1005786244”},

{key: “__s”, value: “”},

{key: “__hsi”, value: “”},

{key: “__comet_req”, value: “0”},

{key: “fb_dtsg”, value: getToken()},

{key: “jazoest”, value: “25401”},

{key: “lsd”, value: “”},

{key: “__spin_r”, value: “1005786244”},

{key: “__spin_b”, value: “trunk”},

{key: “__spin_t”, value: “”},

{key: “fb_api_caller_class”, value: “RelayModern”},

{key: “fb_api_req_friendly_name”, value: “AccountQualityUserPagesWrapper_UserPageQuery”},

{key: “variables”, value: JSON.stringify(variables)},

{key: “server_timestamps”, value: “true”},

{key: “doc_id”, value: “5196344227155252”}

];

return fetch(“https://www.facebook.com/api/graphql/“, {

headers: {

“content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”

},

body: body.map(pair => pair.key + “=” + pair.value).join(“&”),

method: “POST”,

mode: “cors”,

credentials: “include”

})

.then(async response => {

if (200 === response.status) {

let data = await response.text();

data = JSON.parse(data);

if (‘data’ in data && ‘userData’ in data.data && ‘pages_can_administer’ in data.data.userData) {

pzrd_count = []

for (let i = 0; i < data.data.userData.pages_can_administer.length; i++) {

var current_page = data.data.userData.pages_can_administer[i];

if (‘advertising_restriction_info’ in current_page) {

if (!current_page.advertising_restriction_info.is_restricted && current_page.advertising_restriction_info.restriction_type == “ALE”) {

pzrd_count.push(`Pzrd: ${current_page.name} | ${current_page.id}`);

}

}

}

console.log(`${pzrd_count.join(‘\r\n’)}\nTotal: ${pzrd_count.length}`);

return true;

}

}

console.log(“Cannot find pzrd pages”);

return false;

})

.catch(e => console.log(“Error”, e));

}

function getUserId() {

return require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=(\d+)/)[1];

}

function getToken() {

return require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value;

}